8/14/2022 ..:: Про нас » Про систему » Умови проведення торгів » Типовий контракт на купівлю Газу ::.. Реєстрація  Login
 Типовий контракт на купівлю Газу Minimize

                         Договір № ___-1/20__/__
 на поставку природного газу
(Natural Gas Delivery Agreement)

 
м. Полтава
"__" ________ 20__ року
 
1. Спільне підприємство «Полтавська газонафтова компанія»,надалі іменується «Продавець», в особі генерального директора Т. С. Каунова, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,
 
1. Joint Venture «Poltava Petroleum Company», hereinafter «Seller», represented by General Director T. S. Kaunov, acting on the basis of its Charter,
 
 
2.___ «___________», надалі іменується «Покупець», в особі директора   ___________ _. _., який діє на підставі Статуту, з другої сторони,
(Покупець та Продавець надалі разом іменуються «Сторони»), уклали цей Договір про таке:
 
2. ___ «_________» (hereinafter “Buyer”), represented by Director _. _. __________, acting on the basis of its Charter, on the other hand,
(Seller and Buyer hereinafter referred to as «Parties»)haveentered into this Agreement as follows:
 
ДЕФІНІЦІЇ:
Наступні терміни мають відповідні значення, які зазначені нижче:
 
“Газ”: природний газ, видобутий в Україні, який постачається згідно та у відповідності до умов цього Договору;
 
“Ціна Газу” – це ціна природного газу, що визначається цим Договором.
 
“Пункт Доставки” матимезначення, наведене в пункті 1.2;
  
“Газотранспортна Система” означає транспортні і розподільчі трубопровідні системи Природного Газу високого і низького тиску в Україні, включаючи місцеві розподільчі трубопровідні системи, які у даний час перебувають у власності і експлуатуються ОДУ ДК “Укртрансгаз” або іншими особами (або будь-якими їх спадкоємцями або правонаступниками), а також будь-які сховища для зберігання Природного Газу;
 
“Видобувна Система” означає системи Природного Газу, включаючи видобувні потужності Продавця в районі села Соколова Балка Ново-Санжарського Району Полтавської області, які необхідні для видобутку, переробки і транспортування до Пункту доставки Природного Газу, проданого і купленого за цим Договором;
 
ОДУ ДК “Укртрансгаз” означає Об’єднане диспетчерське управління Дочірньої компанії “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України”;
 
“Банківський День” означатиме будь-який день, у який Національний банк України відкритий для здійснення звичайної діяльності в м. Києві, Україна;
  
”Місяць поставки” – календарний місяць року, в якому Продавець здійснює поставку природного газу Покупцю.
 
DEFINITIONS:
The following terms shall have the respective meanings ascribed below:
 
"Gas“: natural gas produced in Ukraine that is delivered under terms and conditions of this Agreement;
 
"Gas Price" is the price of the natural gas as defined in this Agreement.
 
“Delivery Point” shall have the meaning given in Clause 1.2;
 
“Downstream Pipeline System” shall mean the high and low pressure Natural Gas transmission and distribution pipeline systems in Ukraine including local distribution pipeline systems currently owned and operated by ODU DK “Ukrtransgas” or other entities (or any successor or assignee thereof) and any Natural Gas storage facilities;
 
 
 
 
“Upstream System” shall mean the Natural Gas systems including the Seller’s production facilities in the area Poltava Oblast, Novo-Senjary District, Sokolova Balka required for the production, processing and transportation to the Delivery Point of Natural Gas sold and purchased under this Agreement;
 
 
ODU DK “Ukrtransgas” shall mean the United Dispatcher Administration of “Ukrtransgas”, a subsidiary of NAK “Naftogas of Ukraine”;
 
“Banking Day” shall mean any day on which the National Bank of Ukraine is open for the transaction of regular business in Kiev, Ukraine;
 
“Month of delivery” shall mean a Calendar Month of the year in which the Seller delivers natural gas to the Buyer.
 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
1.1 Продавець постачає Покупцю Газ в ___________ 20__ р., а Покупець приймає Газ у Продавця і сплачує вартість Газу, як визначено цим Договором.
 
 
1.2 Приймання – передача природного газу відбувається в пункті виміру витрат газу «СОЮЗ» Продавця (ПВВГ«СОЮЗ»), та/або в місці, де фланець Видобувної Системи Продавця    з’єднується з газопроводом Руденківської УКПГ ГПУ „Полтавагазвидобування” ДК „Укргазвидобування”. Приймання – передача природного газу відбувається у відповідному Пункті Доставки.
 
1. SUBJECT of AGREEMENT
 
1.1 The Seller shall deliver to the Buyer theadditional Gas in ________ 20__, and the Buyer shall accept the Gas from the Seller and shall pay the price of the Gas in accordance with this Agreement.
 
1.2 Acceptance-delivery of natural gas shall be effected at the point of the Seller’s gas metering station SOYUZ (GMS SOYUZ) and/or at the place where the flange of the Seller’s           Upstream system is connected to the gas pipeline of the Rudenkivka Gas Plant (UKPG) of GPU “Poltavagasvydobuvannya” of DK “Ukrgasvydobuvannya”. Acceptance-delivery of natural gas shall be at the corresponding Delivery Point.
 
 
2. ЗОБОВ‘ЯЗАННЯ СТОРІН
 
2.1 Продавець приймає на себе зобов‘язання здійснювати поставку Газу, як визначено Договором, за умови виконання Покупцем зобов’язань щодо оплати, як визначено в пункті 5.4 цього Договору.
 
2. OBLIGATIONS of the PARTIES
 
2.1 The Seller undertakes to supply the Gas hereunder, subject to the Buyer satisfying the Payment provisions set out in Clause 5.4 under this Agreement.
 
2.2 Сторони приймають на себе зобов‘язання щодо своєчасного оформлення та підписання актів приймання-передачі природного газу фактично прийнятого Газу (“Акт Поставки Газу”), але не пізніше 10 (десятого) числа місяця наступного за місяцем поставки.
 
2.2 The Parties undertake to timely formalize and sign the delivery-acceptance reports on natural gas for the actually accepted ("Gas Delivery Report") as within 10 (ten) days of the month following the month of delivery.
 
2.3Покупець приймає на себе зобов‘язання купувати та приймати Газ в Пункті Доставки та повністю розраховуватись з Продавцем за обсяги Газу, що постачаються.
 
2.3 The Buyer undertakes to purchase and accept the Gas at the Delivery Point and to pay the Seller in full for the supplied volumes of Gas.
 
 
2.4 Сторони повинні забезпечити, щоб Природний Газ постачався і приймався відповідно до процедур ОДУ ДК “Укртрансгаз”, і усі необхідні форми і процедури ОДУ ДК “Укртрансгаз” були оформлені та дотримані.
 
2.4 The Parties shall procure that the Natural Gas shall be delivered and taken in accordance with the procedures of ODU DK “Ukrtransgas” and all necessary forms and procedures of ODU DK “Ukrtransgas” are completed and complied with.
 
 
3. КІЛЬКІСТЬ, ЯКІСТЬ та ЦІНА
 
3.1 Продавець постачає Покупцю Газ протягом дії цього Договору.
 
3.2 Обсяг поставки Газу в ______ 20__ р. –  ____________ м3 (_______________м3).
 
             
3.3 Кількість Газу, що постачається згідно Договору, засвідчується в акті прийому-передачі природного газу, що підписуються Сторонами.
 
3.4 Якість Газу, що постачається згідно Договору, має відповідати ГОСТу 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия». Визначення якості проводиться відповідно до загальної практики в нафтогазовій промисловості України.
 
3. VOLUME, QUALITY and PRICE
 
3.1 The Seller delivers to the Buyer the Gas during this Agreement validity.
 
3.2 Thevolume of Gas delivery in _____20__ shall be _____________ m3 (__________________ m3).
 
3.3 Volume of the Gas supplied hereunder shall be evidenced in delivery-acceptance report on natural gas signed by the Parties hereto.
 
3.4 The quality of the Gas delivered under this Agreement shall comply with GOST 5542-87   “Burning natural gases for industrial and domestic purpose. Technical specification”.
The testing of quality will be carried out in accordance with the standard oil and gas industry practice of Ukraine.
 
 
3.5 Параметри Газу, який постачається, мають відповідати параметрам газу, що знаходиться в системі газопроводів України.
3.5 The parameters of the Gas shall comply with the parameters of the main flow in the gas transmission system of Ukraine.
 
 
3.6 За розрахункову одиницю переданого газу приймається один кубічний метр (куб.м), приведений до стандартних умов (Т-20 град. С., Р = 101,325 Кпа /760 мм.рт.ст.)
 
3.6 The measurement unit for the transferring Gas shall be one cubic meters (cu.m.), reduced to standard conditions (T-200C., P=101.325 Kpa/760 mm Hg).
 
 
3.7 Акт Поставки Газу складається і підписується Продавцем і Покупцем на підставі фактичного Балансу Розподілу Природного Газу Продавця в ОДУ ДК „Укртрансгаз” не пізніше 10 (десяти) календарних днів після завершення відповідного місяця поставки Газу. Продавець і Покупець підписують Акт Поставки Газу в 2 (двох) примірниках, який датується останнім днем місяця поставки.
3.7 The Gas Delivery Report shall be issued and countersigned by the Seller and the Buyer on the basis of the Seller’s actual Balance of Natural Gas to ODU DK "Ukrtransgas" within 10 (ten) calendar days after the end of the respective month of Gas delivery. The Seller and Buyer shall countersign the Gas Delivery Report in 2 (two) copies, dated with the last day of the month of delivery.  
 
 
3.8Ціна обсягу Газу в ___________ 20__ р., за цим Договором дорівнює ______,___ гривні (___________________ грн., __ коп.) за тисячу м3, де чиста ціна газу __________,__ грн. плюс ПДВ ___,__грн.
 
 
Якщо будь-які додаткові податки або обов’язкові платежі стягуються за такий Газ, то ціна має бути збільшена, включаючи ці додаткові податки.
 
3.8 The Price ofvolume of Gas supplied in ____ 20__ shall be __________ UAH (UAH _______________ __ kopeks) for one thousand m3 where the net price for gas is UAH ___________ plus VAT is UAH ____,__
 
 
If any additional taxes or duties are levied on such Gas, the price quoted shall be increased to be inclusive of these additional taxes.
 
 
3.9 Газ вважається належним чином поставленим Продавцем і прийнятим Покупцем після підписання Сторонами Акту Поставки Газу, що підписується Сторонами.
 
3.9 The Gasshall be duly delivered by the Seller and accepted by the Buyer after sign by the Parties the Gas Delivery Report.
 
 
 
4. ПРАВО ВЛАСНОСТІ та РИЗИК
 
4.1Власність, право власності, відповідальність за та ризик втрати або завдання шкоди Газу, поставленому відповідно до умов цього Договору, переходить до Покупця у Пункті Доставки. 
 
 
4. TITLE and RISK of LOSS
 
4.1 Ownership, title to, liability for, and risk of loss of, or damage to, the Gas delivered in accordance with the terms hereof shall pass to the Buyer at the Delivery Point.
 
 
4.2Поставка Газу Продавцем і його прийняття Покупцем, а також факт переходу права власності на Природний Газ від Продавця до Покупця буде підтверджений коли Сторони підпишуть Акт Поставки Газу.
 
4.2 The Gas shall be confirmed as delivered by the Seller and accepted by the Buyer, and the title of Natural Gas shall be confirmed as having passed from the Seller to the Buyer, when the Gas Delivery Report has been signed by both Parties.
 
 
5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
 
5. PAYMENT PROCEDURE
 
 
5.1 Покупець здійснює 100% попередню оплату заобсяг Газу за цим Договором до __ __.20__ включно, згідно виставленого рахунку-фактури, у сумі ______________ грн. (_________________грн.) з урахуванням ПДВ.
 
5.2 Всі платежі за цим Договором здійснюються Покупцем Продавцеві із розрахунку вартості такого газу за 1000 м3 в _________ 20__ р. в національній грошовій одиниці України на розрахунковий банківський рахунок Продавця, вказаний у пункті 10 цього Договору, або на будь-який інший розрахунковий рахунок в Україні, про реквізити якого Продавець зобов’язаний своєчасно повідомити Покупця, з описом платежу у рахунку-фактурі на оплату за газ: “Оплата за газ, що поставляється у ________місяці 20__р. згідно Договору від ____________20__ року і рахунку-фактури №_ від _____”.
Покупець зобов’язаний сплатити суми, виставлені у рахунках-фактурах, у повному обсязі на розрахунковий банківський рахунок Продавця.
5.1 The Buyer shall effect the 100% advance payment up to and including ______ 20__ for the volume of gas supplied hereunder against the invoice in the amount of UAH __________ (UAH___________________________), VAT inclusive.
 
5.2 All payments hereunder shall be made by the Buyer to the Seller proceeding from the price of such gas per 1000 m3 in _______ 20__ in the national currency of Ukraine to the Seller's bank current account as indicated in Clause 10 hereof or to any other current account in Ukraine which the Seller shall be bound to timely notify the Buyer, with the payment description: “Payment for gas delivered in _______ month of 20__ under a Contract dated ___________ 20__ and invoice No. ____ dated ____”.
The Buyer shall pay the invoiced amount in full into the Seller's bank current account.
 
 
 
5.3 Обсяг Газу, що зазначений в Акті Поставки Газу затверджений в ОДУ ДК ”Укртрансгаз”, навіть у випадку, коли одна із Сторін свідомо відмовляється підписувати Акт Поставки Газу, є підставою для проведення розрахунків та підписання всіх необхідних документів за цим Договором.
 
 
5.3 The volume of the Gas stated in the Gas Delivery Report approved byODU DK “Ukrtransgaz”, even if one party in bad faith refuses to sign the Gas Delivery Report, shall be the basis for settling payments and signing all necessary documents under this Agreement.
 
5.4 Покупець здійснює 100% попередню оплату за обсяг Газу, що поставляється в місяці поставки до _________20__ включно.
5.4 The Buyer shall effect 100% pre-payment for the volume of Gas supplied in the month of delivery up to ____________ 20__ inclusive.
 
 
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
 
6.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов‘язань за Договором згідно з чинним законодавством України.
 
6. RESPONSIBILITIES of the PARTIES
 
6.1 The Parties shall be responsible for the non-fulfilment or improper execution of their obligations hereunder in accordance with the current legislation of Ukraine
 
6.2 У випадку відмови від поставки або прострочення поставки газу на умовах цього Договору Продавець сплачує Покупцеві штраф в розмірі 10 (десяти) % від ціни недопоставки за звітний місяць. Виплата штрафу Продавцем здійснюється переказом грошових коштів на р/р Покупця протягом 10 банківських днів з моменту одержання вимоги про оплату від Покупця.
 
6.2 In the event of refusal to deliver or delay of delivery of the Gas hereunder, the Seller shall pay to Buyer a penalty at the rate of 10 (ten) % of the price of under-delivery for the accounting month. The Seller's payment of the penalty shall be effected through the remittance of the monies to the Buyer's banking account within 10 banking days starting from the moment of receipt of the Buyer's payment claim.
 
 
6.3 У разі відмови Покупця прийняти Газ згідно Договору, Покупець сплачує Продавцю штраф у розмірі 10% від ціни за недоприйнятий Газ. Виплата штрафу Покупцем здійснюється переказом грошових коштів на р/р Продавця протягом 10 банківських днів з моменту одержання вимоги про оплату від Продавця.
 
6.3 In the instance of the Buyer's refusal to accept the Gas hereunder, the Buyer shall pay to Seller a penalty at the rate of 10 (ten) % of the price of under-take of Gas. The Buyer's payment of the penalty shall be effected through the remittance of the monies to the Seller's banking account within 10 banking days starting from the moment of receipt of the Seller's payment claim.
 
 
6.4 У випадку невиконання Покупцем умов оплати згідно з пунктом 5.4 цього Договору, то Продавець звільняється від виконання зобов’язань з постачання Газу Покупцю за цим Договором.
 
6.4 In the event of the Buyer’s non-execution of payment procedure set out in Clause 5.4 hereof, than the Seller shall not deliver of the Gas to the Buyer hereunder.
 
7. ФОРС-МАЖОР
 
7.1“Форс-Мажор” означає будь-яку подію або обставину поза розумним контролем Сторони, що посилається на Форс-Мажор, внаслідок або в результаті якої така Сторона не виконує будь-яке або будь-які зобов’язання за цим Договором, і така Сторона не могла попередити або подолати таке невиконання розумними зусиллями зі свого боку. Форс-Мажор включає наступні події та обставини, якщо вони відповідають критеріям Форс-мажору, встановленим в цьому пункті :
 
(і) страйки, локаути та інші виробничі конфлікти;
 
(іі) законодавчі акти, закони, підзаконні акти, правила, постанови та/або накази уряду або урядових органів або їх представників, або інших суб’єктів, що перебувають під контролем або у власності уряду, або дотримання таких законодавчих актів, законів, правил, постанов та/або наказів, які безпосередньо стосуються Сторони, в тому числі такі, внаслідок яких виконання цього Договору однією із Сторін стає невигідним або економічно недоцільним та/або роблять незаконним виконання будь-якою із Сторін її зобов’язань за цим Договором;
 
(ііі) дії неприятельських держав, війни, громадянські та військові заворушення, блокади, повстання, заколоти, епідемії, карантинні обмеження;
 
(iv) стихійні лиха, в тому числі блискавки, землетруси, пожежі, буревії, штормове попередження, сейсмічні хвилі, повені та інші природні катаклізми та несприятливі погодні умови; та
 
(v) вибухи, пожежі, аварії, поломки або відмови механізмів або переробного обладнання на Газотранспортній Системі або у Видобувній Системі.
 
(vi) подія форс мажору, належним чином оголошена за договірними домовленостями будь-якої із Сторін з ДК “Укртрансгаз” відносно доступу до Газотранспортної системи, що стосується поставки і прийняття газу за цим Договором.         
 
7. FORCE MAJEURE
 
7.1 “Force Majeure” shall mean any event or circumstance which is beyond the reasonable control of the Party claiming Force Majeure which causes or results in a failure by such Party to perform any one or more obligations under this Agreement which failure could not have been prevented or overcome by the reasonable efforts by such Party. Force Majeure shall include the following events and circumstances that meet the aforementioned Force Majeure criteria set out in this Clause:
 
 
(i) strikes, lockouts or other industrial action;
 
 
(ii) acts, laws, bylaws, rules, regulations and/or orders of the government or governmental authorities or representatives thereof or other bodies controlled or owned by the government or compliance with such acts, laws, rules, regulations and/or orders that directly affect the Party including those which render performance of this Agreement by a Party no longer profitable or commercially impracticable and/or render unlawful performance of a Party's obligations hereunder;
 
 
 
(iii) acts of the public enemy, wars, civil and military disturbance, blockades, insurrections, riots, epidemics, quarantine restrictions;
 
 
(iv) аcts of God including lightning, earthquakes, fires, storms, storm warnings, tidal waves, floods and other natural calamities and adverse weather conditions;
 
 
(v) explosions, fires, breakages of or accident to or failure or breakdown of machinery or processing equipment, of the Downstream Pipeline System or the Upstream System; and
 
(vi) a force majeure event validly declared under either Party's contractual arrangements with DK “Ukrtransgaz” in respect of the access to the Gas transportation system relevant for the delivery and acceptance of gas pursuant to this Agreement.
 
7.2 Сторона не буде вважатись такою, що порушує будь-яке із своїх зобов’язань за цим Договором, і не буде нести відповідальність за будь-яку затримку у виконанні або за невиконання будь-яких своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке виконання стає неможливим, зазнає перешкод або затримок внаслідок обставин Форс-Мажор. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є відповідний документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.
 
7.2 A Party shall not be in breach of any of its obligation under this Agreement or liable for any delay or failure in performance of any of its obligations under this Agreement to the extent that its performance is prevented impeded or delayed by Force Majeure.
Satisfactory proof of Force Majeure circumstances is the adequate document issued by Chamber of Commerce and Industry of Ukraine.
 
7.3 Сторона, стосовно якої мають місце обставини, які перешкоджають їй виконувати свої зобов‘язання за цим Договором, повинна негайно (але, в будь-якому випадку, не пізніше ніж через 3 (три) дні після того, як вона дізналась про виникнення таких обставин) сповістити іншу сторону про початок або припинення таких обставин.
 
7.3 The Party which finds itself in circumstances which prevent it from fulfilling its obligations hereunder shall immediately (and in any event not later than three (3) days after becoming aware of such circumstances) inform the other party of the beginning or the cessation of such circumstances.
 
7.4 Якщо обставини Форс-Мажор, що перешкоджають будь-якій Стороні виконувати свої зобов’язання за цим Договором, тривають, або, за обґрунтованими розрахунками, триватимуть більше ніж сорок п'ять (45) послідовних Днів, кожна Сторона може припинити дію цього Договору, повідомивши про це в письмовій формі.
 
7.4 If a Force Majeure condition that prevents the performance by either Party of its obligations hereunder continues or if it is reasonably foreseeable it will continue for more than forty five (45) consecutive Days, each Party may terminate this Agreement by written notice.
 
 
7.5 Незалежно від будь-якого іншого положення цієї Статті 7, Сторона не буде звільнятись від свого зобов’язання здійснити платежі, термін сплати по яких настав за цим Договором.  
7.5 Notwithstanding any other provision of this Clause 7, a Party shall not be relieved of its obligation to make payments that have become due and payable under this Agreement.
 
 
8. ІНФОРМАЦІЯ І КОНФЕДЕНЦІЙНІСТЬ
 
8. INFORMATION AND CONFIDENTIALITY
 
8.1 Продавець і Покупець зобов’язуються під час строку дії Договору співробітничати і надавати один одному таку інформацію, яка об’єктивно може бути необхідною Покупцеві і Продавцеві для виконання ними своїх відповідних обов'язків за цим Договором. За умови що така інформація надається добросовісно, ані Продавець, ані Покупець не мають жодних обов'язків стосовно точності будь-якої такої наданої інформації.
8.1 The Seller and the Buyer shall, throughout the term of this Agreement, co-operate and make available to each other such information as may reasonably be required to enable the Buyer and the Seller to perform their respective obligations under this Agreement. Provided that to the extent that such information is given in good faith, neither the Seller nor the Buyer shall have any obligation whatsoever as regards the accuracy of any information so given.
 
 
8.2 Умови і положення цього Договору і будь-яка конфіденційна або власна інформація в письмовій, усній або електронній формі, яку Сторона одержує від іншої Сторони за цим Договором вважаються конфіденційними ще протягом трирічного строку після закінчення строку або припинення цього Договору. Інформація не підлягає розкриттю жодній Особі, ані повністю, ані частково, Стороною, що одержує її відповідно до цього Договору (“Одержуюча Сторона”), без попередньої письмової згоди Сторони, що розкриває її відповідно до цього Договору (“Розкриваюча Сторона”).   
 
8.2 The terms and conditions of this Agreement and any confidential or proprietary information in written, oral or electronic form which a Party obtains from the other Party pursuant to this Agreement (such terms and conditions and information together comprising “Information”) shall be treated as confidential until three (3) years after this Agreement has expired or terminated. Information shall not be disclosed to any Person, in whole or in part, by a Party receiving it under this Agreement (a “Receiving Party”), without the prior written consent of the Party disclosing it under the terms of this Agreement (a “Disclosing Party”).
 
 
8.3 Одержуюча Сторона не зобов'язана отримувати попередню згоду від Розкриваючої Сторони для розкриття Інформації, яка:
8.3 No Receiving Party shall be required to obtain the prior consent of the Disclosing Party in respect of the disclosure of Information which:
 
(1) на час її розкриття за цим Договором або згодом стає загальнодоступною, крім випадків порушення цього Договору;
 
(1) at the time of its disclosure hereunder is generally available to the public other than by reason of a breach of this Agreement;
 
(2) уже відома Одержуючій Стороні на час її одержання або придбання у Розкриваючої Сторони, або згодом самостійно розроблена Одержуючою Стороною; або
(2) is already known by the Receiving Party at the time of its receipt or acquisition from the Disclosing Party or is subsequently independently developed by the Receiving Party; or
 
 
(3) законно придбана в майбутньому Одержуючою Стороною, без обов'язку збереження таємниці, у Особи, яка не є стороною цього Договору.
 
(3) is subsequently lawfully acquired by the Receiving Party without binder of secrecy from a Person who is not a party to this Agreement.
 
 
8.4 Одержуюча Сторона не зобов'язана отримувати попередню згоду Розкриваючої Сторони для розкриття Інформації:
 
8.4 No Receiving Party shall be required to obtain the prior consent of the Disclosing Party in respect of the disclosure of Information:
 
(1) директорам, посадовим особам і працівникам Одержуючої Сторони;
 
(1) to directors, officers and employees of the Receiving Party;
 
(2) власникові такої Одержуючої Сторони;
(2) to the owner of such Receiving Party;
 
 
(3) особам, які надають професійні послуги такій Одержуючій Стороні;
 
(3) to persons professionally engaged by such Receiving Party;
 
 
(4) (за умови що будь-який потенційний кредитор, інвестор або правонаступник спочатку погоджується в письмовій формі перед такою Стороною взяти на себе зобов’язання із збереження конфіденційності, що є не менш суворими, ніж передбачені в цій Статті 8, та за умови, що Одержуюча Сторона докладає розумних зусиль для забезпечення виконання таких умов) відповідно до або у зв'язку із:
 
(4) (subject to any proposed lender, investor or assignee first agreeing in writing with such Party to be bound by confidentiality provisions that are no less stringent than those contained in this Clause 8 and provided that the Receiving Party shall use reasonable efforts to secure compliance with such provisions) pursuant to or in connection with:
 
(а) фінансуванням діяльності такої Сторони, передбаченої в цьому Договорі; і
(a) the financing of such Party's operations contemplated herein; and
 
 
(б)будь-якою потенційною добросовісною уступкою всіх або частини прав або зобов'язань Сторони за цим Договором;
 
(b) any potential bona fide assignment of all or part of a Party's rights or obligations under this Agreement;
 
(5) розкриття якої необхідно або вимагається відповідно до будь-якого законодавчого, адміністративного, судового або іншого юридичного процесу, обов'язкового для Одержуючої Сторони; або
           
(5) which is required or requested to be disclosed pursuant to any legislative, administrative, judicial or other legal process binding upon the Receiving Party; or
 
(6) розкриття якої вимагається за правилами та положеннями будь-якої фондової біржі, на якій зареєстровані акції Одержуючої Сторони або акції будь-якої з її Аффілійованих Осіб, за умови що до здійснення розкриття такої Інформації Одержуюча Сторона узгодить з іншою Стороною і надасть такій Стороні проект розкриття інформації і причини розкриття такої інформації;
(6) which is required to be disclosed by the rules and regulations of any stock exchange on which the Receiving Party's shares or the shares of any of its Affiliates are listed provided that prior to making such disclosure the Receiving Party shall agree with the other Party and supply that Party with a copy of the draft disclosure and the reasons why it is required to be so disclosed;
 
 
за умови, що
 
provided that
 
 
(i) будь-яке розкриття Інформації Одержуючою Стороною, крім випадків, передбачених у Статті 8.4(5) і (6), повинне бути виправдане розумною необхідністю з боку будь-якої Особи, якій вона розкривається,
 
(i) any disclosure of Information by a Receiving Party other than pursuant to Clauses 8.4 (5)and (6) must be justified by a reasonable need-to-know on the part of any Person to whom the disclosure is made,
 
(ii) у випадках, передбачених у Статті 8.4(1), (2) і (3), Одержуюча Сторона зобов’язана докладати розумних зусиль для обмеження такого розголошення, і
 
(ii) in the case of Clauses 8.4 (1), (2) and (3) the Receiving Party shall use reasonable efforts to limit such disclosure, and
 
(iii) від Осіб, згаданих у Статті 8.4(3), така Сторона повинна вимагати дати зобов'язання в письмовій формі щодо збереження конфіденційності такої Інформації та за умови, що така Сторона докладе розумних зусиль для забезпечення дотримання таких зобов'язань.
(iii) Persons referred to in Clause 8.4(3) shall be required by such Party to undertake in writing to keep such Information confidential and provided further that such Party shall use reasonable efforts to secure compliance with such undertaking.
 
 
9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ
 
9.1 Цей Договір регулюється і тлумачиться виключно відповідно до законів та підзаконних актів України.
 
 
9. PROCEDURE for RESOLVING DISPUTES
 
9.1 This Agreement shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws and bylaws of Ukraine.
 
 
9.2 Сторонами погоджено, що всі суперечності будуть вирішуватись шляхом переговорів. Якщо Сторони не можуть вирішити суперечку шляхом переговорів, таку суперечку буде передано на розгляд господарського суду, який має відповідну юрисдикцію згідно законодавства України.
 
9.2 The Parties agree that all disputes shall be settled by negotiation. If the Parties fail to resolve the dispute by negotiation, such dispute shall be submitted to and settled by the Ukrainian economic court having adequate jurisdiction under the law of Ukraine.
 
 
9.3 Даний Договір складений у двох примірниках, англійською та українською мовами, - по одному примірнику для кожної із Сторін. У випадку розбіжностей в редакціях різними мовами Сторонам слід керуватися редакцією українською мовою.
 
9.3 This Agreement shall be executed in two copies in the Ukrainian and English languages - one copy for each Party. In the case of lingual discrepancies the Parties should follow the Ukrainian version.
 
 
10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ та ІНШІ УМОВИ
 
10.1 Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до повного виконання Сторонами всіх обов‘язків за цим Договором. Всі права та обов‘язки за цим Договором, які виникають до моменту припинення дії цього Договору з урахуванням умов Статті 7, зберігаються й після припинення дії цього Договору.
 
10. TIME SCALE of the AGREEMENT and OTHER CONDITIONS
 
10.1 This Agreement shall have effect from the moment of its countersigning and shall remain in force until the complete execution of the obligations hereunder by both Parties. All rights and obligations incurred and accrued prior to the termination of this Agreement together with Clause 7 shall survive any termination of this Agreement.
 
 
10.2 Зміни чи доповнення до цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору, за умов, що в разі виникнення суперечності з попередніми положеннями Договору, превалюватимуть нові зміни та доповнення. Вищевказані зміни та доповнення набувають чинності, якщо вони виконані в письмовій формі, мають реєстраційний номер, дату та підписи повноважних представників Сторін, які завірені печатками.
 
10.2 Amendments or additions to this Agreement shall be considered an integral part of this Agreement provided that in the event of any conflict with the prior contract terms, the new amendments or additions shall prevail. The above mentioned amendments and additions shall come into force when executed in written form and shall have a number, effective date and the signatures of authorized representatives of the Parties verified by stamps.
 
 
10.3 Сторони можуть в будь-який час розірвати Договір, якщо на те є письмова згода обох Сторін.
10.3 The Parties may terminate this Agreement any time if there is a written agreement between the Parties to do this.
 
 
10.4 Ціна, що викладена у Статті 3.8, може бути змінена за спільною домовленістю Сторін, виконання якої є обов’язковим. У випадку, якщо на протязі місяця поставки зміниться граничний рівень ціни на природний газ для промислових споживачів, що встановлений чинним законодавствомУкраїни,  то діюча ціна Газу між Продавцем та Покупцем буде змінена відповідно та пропорційно до кількості днів споживання Газу:
1) до часу зміни ціни;
2) після часу зміни ціни.
 
10.4 The Price as per Clause 3.8 can be changed by mutual agreement of the Parties, such agreement shall be binding. In the event of a change in the Gas sales Maximum price set by the current legislationof Ukraine for industrial consumers during the month of delivery, then actual price between the Seller and the Buyer will be adjusted accordingly and pro rata to quantity days of Gas consumption:
1) before the time of price change;
2) after the time of price change.
 
10.5 Кожна із Сторін має право припинити цей Договір у випадку недосягнення згоди щодо Ціни на Газ відповідно до Статті 3.8 цього Договору.
 
10.5 Each Party may terminate this Agreement in the case of non-agreement in respect to the Contract Price for Gas under Clause 3.8 hereof.
 
10.6 У випадку, якщо законодавством або актами уряду від Продавця вимагається підвищити ціну на Газ, що продається за цим Договором і Покупець відмовляється щодо погодження нової ціни, то Продавець може розірвати цей Договір шляхом направлення письмового повідомлення Покупцеві. Таке припинення набуватиме чинності в дату, погоджену Сторонами, що припадає не пізніше 15 (п’ятнадцяти) днів з дати надання такого повідомлення.
 
 
10.6 In the event that the Seller is required by law or Acts of government to increase the price of Gas sold under this agreement and the Buyer refuses to agree this new price, the Seller may terminate this Agreement by written notice to the Buyer. Such termination shall be effective on a date agreed by the Parties to be no later than fifteen (15) days after the date such notice is given.
 
10.7 Жодні обов‘язки або права, крім права отримання платежів, що виникають в силу даного Договору, не можуть бути перепоступлені або передані.
 
10.7 No obligations or rights hereunder, other than a right to receive payment, may be assigned or delegated.
 
 
10.8Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до "__" _______ 20__ року з можливою пролонгацією, а в частині взаєморозрахунку — до повногоїх виконання.
 
10.9 Сторони підтверджують, що вони є Платники податку на прибуток по ст. 10 ЗУ „Про оподаткування прибутку підприємств” (25% ставка)
 
10.8 The present Agreement shall come into effect on the day hereof and shall be in effect till __ _______ 20__ with a possibility of extension, and for the section of mutual settlement – till its final execution.
 
10.9 The Parties confirm that they are profit tax payers under Article 10 of the Law of Ukraine "On the Corporate Profit Tax" (25% rate).
 
 
10.10 Покупець гарантує, що Покупець не використовує природний газ, придбаний у Продавця, для виробництва товарів та надання послуг, на інші власні потреби. Це положення жодною мірою не зачіпає права Покупця здійснювати поставку Газу, придбаного за цим Договором, кінцевим споживачам Газу.
 
10.10 Buyer shall guarantee that it will not use natural gas, purchased from Seller, for production of goods and rendering of services for other own needs. This clause in no way infringes the rights of the Buyer to carry out deliveries Gas bought hereunder to the ultimate Gas consumers.  
 
11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ та БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
11. LEGAL ADDRESSES and BANK REQUISITES of the PARTIПES
 
 
Покупець (Buyer)
Продавець (Seller)
 
 
____ «_______________-»
Адреса:
_________, Україна, м. ____________ 
вул.____________, __, __._. Юр. адреса: ________, м. ___________, вул. _______, ___
Тел: (____) __________
Факс: (_____) _________
Банківські реквізити:
р/р ________________
в ___________ «_________», м._________
МФО ____________
ЗКПО ______________
Код платника ПДВ ________________
Свідоцтво № ___________________
 
11. ЗАСВІДЧЕННЯ УГОДИ
 
СП «Полтавська газонафтова компанія»
Адреса:
36002, Україна, м. Полтава
вул. Фрунзе 153
Тел.:   (0532) 501304/25/17/27
Факс: (0532) 501314
 
 
Банківські реквізити:
р/р 26008000102000
у банку ПАТ«КІБ Креді Агріколь»
МФО 300379
ЗКПО 20041662
Код платника ПДВ №200416616018
Свідоцтво №23471210
 
11. ATTESTATION
 
Від імені Покупця (On behalf of the Buyer)
 
Від імені Продавця (On behalf of the Seller)
 
 
Підпис___________________________
(Signature)
Підпис___________________________
(Signature)
 
 
Ім‘я        __________________
(Name)
 
Ім‘я        Т. С. Каунов
(Name)
 
 
Посада __________________
(Position)
 
Посада генеральний директор
(Position)

 

  
© СП ПГНК, 2007   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2022 by DotNetNuke Corporation