8/14/2022 ..:: Про нас » Про систему » Умови проведення торгів » Типовий річний контракт ::.. Реєстрація  Login
 Типовий річний контракт Minimize

Контракт № %ContractNo%   Contract No. %ContractNo%
%ContractDate% p.   %ContractDate%
Спільне підприємство “Полтавська газонафтова компанія” (СП ПГНК), платник податку на прибуток на загальних підставах згідно ст. 10 ЗУ „Про оподаткування прибутку підприємств”, в особі генерального директора Т.С. Каунова, що діє на підставі Статуту, далі – "Продавець", з однієї сторони   Joint Venture Poltava Petroleum Company (JV PPC), a payer of the profit tax on the general basis under clause 10 of the Law of Ukraine "On the Corporate Profit Tax", in the name of General Director Timothy Kaunov, who acts on the basis of its Charter, hereafter "Seller" as the one party

та %CompanyLongName%, що є платником податку на прибуток на загальних підставах згідно ст. 10 ЗУ „Про оподаткування прибутк підприємств”, в особі %CompanyBossName%, що діє на підставі Cтатуту, далі – "Покупець", з другої сторони,

(Покупець та Продавець надалі разом ”Сторони”), уклали цей Контракт про таке:
 

and %CompanyLongNameEng%, a payer of the profit tax on the general basis under clause 10 of the Law of Ukraine "On the Corporate Profit Tax" in the name of %CompanyBossNameEng%, who acts on the ground of the Charter, hereafter "Buyer" as the other party,

(both the Buyer and Seller hereafter collectively referred to as “The Parties”), have concluded the present Contract as follows:
1. Предмет Контракту   1. Subject of Contract
1.1. Продавець за Контрактом зобов’язаний допускати Покупця до конкурсних торгів, що проводяться на WEB сайті Продавця, протягом терміну дії контракту.   1.1.
2. Кількість   2. Quantity

2.1. Продавець постачає партію Товару обсягом, який Покупець придбав на відповідних конкурсних торгах.

 

2.1.

 3. Якість    3. Quality

3.1. Якість Товару, проданого за даним Контрактом, має бути специфікована і підтверджена сертифікатом (паспортом) якості, виданим організаціями, що наділені відповідними повноваженнями.

 

 

3.1.
 

 3.2. За бажанням Покупця вартість додаткового інспектування якості бере на себе Покупець.    3.2. At the Buyer's will the cost of additional inspection shall be at the Buyer's cost and expense.
 4.         Час  Поставки    4.         Time of Delivery
 4.1. Продавець виконує поставку Товару, згідно умов додаткового Контракту, що заключається по результатам проведення відповідних конкурсних торгів.    4.1. 
5.  Ціна   5.         Price
5.1. Ціна Товару, придбаного Покупцем, визначається за результатами відповіднних конкурсних торгів.   5.1.
6. Платежі   6. Payment
6.1. Оплата придбаного товару проводиться згідно додаткового Контракту, що заключається по результатам проведення конкурсних торгів.   6.1.
7. Відповідальність сторін   7. Responsibilities of the Parties
7.1. У випадку недопоставки Товару відповідно до пункту 4.1 Контракту, Продавець сплачує Покупцеві штраф за ставкою 0,5% від вартості недопоставленого Товару.   7.1. In case of short delivery of the Goods sold under the present Contract in accordance with clause 4.1, the Seller shall pay to the Buyer a penalty at the rate of 0.5% of the value of the Goods underdelivered.
7.2. У разі, якщо Покупець не зможе організувати присутність Незалежного Інспектора, Продавець має право здійснювати поставку товару без наявності Незалежного Інспектора. Претензії по кількості та якості в даному випадку не приймаються. В цьому випадку кількість Товару визначається згідно залізничних накладних.   7.2. If the Buyer fails to arrange for the Independent Inspector to be available on the site, the Seller shall have the right to ship the Goods without an attendance of such Independent Inspector. Claims both in respect of quality or quantity shall not be accepted. In this case the contractual quantity shall be established under the railway bills.
7.3. Претензії щодо якості і/або кількості Товару можуть бути пред’явлені Покупцем Продавцеві протягом 30 (тридцяти) календарних днів від Дати Поставки у письмовій формі з усіма копіями підтверджуючих документів (в тому числі копії актів якості і/або кількості, виданих Незалежним Інспектором від Торгово - промислової палати).   7.3. Claims both in respect of quality and/or quantity of the Goods can be submitted by the Buyer to the Sellers within 30 (thirty) calendar days from the Delivery Date and should be submitted in writing with all copies of confirming documents enclosed (including copies of the quality and/or quantity reports issued by the Independent Inspector from the Chamber of Trade and Commerce).
Якщо претензії не представлені протягом передбаченого періоду часу, право Покупця представляти претензії щодо поставленого Товару вважається втраченим.
  If no claims are submitted within the stipulated period of time, the right of the Buyer to present the claim for the delivered Goods shall be considered as null and void.
7.4. Продавець повинен розглянути всі отримані письмові претензії і дати відповідь Покупцеві про їх прийняття або відмову не пізніше десяти календарних днів від дати їхнього одержання.   7.4. The Seller must consider all received claims in writing and reply to the Buyer about its reception or refusal not later than ten calendar days from the date of its reception.
7.5. В разі порушення Покупцем пункту 6.1. Контракту, Покупець сплачує на користь Продавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБ України від розміру неоплаченого або недоплаченого платежу за кожен день порушення.   7.5. In the case the Buyer breaches clause 6.1. of the Contract, the Buyer shall have to pay to the Seller  penalty in the amount of the double NBU rate applied to the amount of unpaid or underpaid sum per each day of the breach.

7.6. У випадку недотримання розділу 6. ”Платежі”, Продавець має право збільшити Ціну Товару.

В такому випадку Ціна Товару та Платежі встановлюються за окремою домовленістю між сторонами.

У зв’язку з цим Покупець не має права вимагати поставки Товару, оплаченого частково, за Ціною, попередньо встановленою.
 

7.6. In the case of violation of Chapter 6. "Payments" the Seller shall have the right to increase the Price of the Goods.

In this case the Price of the Goods shall be set under the special agreement of the parties.

In this connection the Buyer shall have no right to demand the delivery of the partially paid Goods at the Price set preliminarily.
7.7. У випадку порушення термінів, встановлених пунктом 4.3. Контракту, Покупець сплачує Продавцеві штраф за ставкою 0,5% від вартості Товару та відшкодовує всі пов’язані з даним фактом збитки.   7.7. In case of violation of the terms established by clause 4.3., the Buyer shall pay penalty to the Seller at the rate of 0.5% from the cost of the Goods for each day of violation of the terms established by clause 4.4. (a), but not more than 5% from the overall cost of this Contract.
7.8. У випадку порушення Продавцем умов, встановлених пунктом 4.1 цього Контракту (за умови виконання всіх зобов'язань Покупцем відповідно до цього Контракту), Покупець повинен надіслати листа з вимогою повернення відповідної суми грошових коштів, а Продавець зобов'язаний повернути грошові кошти Покупцеві протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту підписання Сторонами Акту звіряння взаємних розрахунків.   7.8. In the case of the breach of the terms set by clause 4.1. herein (provided that the Buyer has fulfilled all his obligations hereunder), the Buyer should notify the Seller with a letter of request to return the adequate sum of moneys, and the Seller shall repay to the Buyer the moneys within 3 (three) banking days from the date of the Bilateral Statement of Accounts.
7.9. У разі не виконання або неналежного виконання Покупцем зобов’язань, визначених п.п. 4.3, 6.1 Контракту, Продавець звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов’язань з поставки/продажу Товару і має право відмовитися від виконання зобов’язань за даним Контрактом та ініціювати розірвання Контракту.   7.9. In the case of violation or undue fulfilment of obligations by the Buyer stipulated in cl. 4.3.; 6.1. by the  Contract the Seller is freed from responsibility for not timely fulfilment of obligations in delivery/sales of the Goods and has the right to refuse fulfilling the obligations as per present Contract and initiate cancelling the Contract.
7.10. В разі відмови від прийняття Товару після повної або часткової оплати, Покупець сплачує Продавцеві штраф у розмірі 20% від загальної суми Товару, що вказана у пункті 6.1. Контракту.   7.10. In the case of refusal from taking of the Goods after full or partial payment, the Buyer shall pay to the Seller a penalty, which is 20% from the total value of the Goods, denoted in clause 6.1.
8. Порядок вирішення спорів   8. Procedure for resolving of disputes
8.1. Даний Контракт регулюється законодавством України.   8.1. This Agreement shall be governed by the low of Ukraine.
8.2. Сторонами погоджено, що всі суперечності будуть вирішуватись шляхом переговорів. Якщо Сторони не можуть вирішити суперечку шляхом переговорів, таку суперечку буде передано на   розгляд господарського суду відповідної юрисдикції.   8.2. The Parties agree that all disputes shall be settled by negotiation. If the Parties fail to resolve the dispute by negotiation, such dispute shall be submitted to and settled by the Ukrainian economic court having adequate jurisdiction under the law of Ukraine.
9. Форс-Мажор   9. Force majeure

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов‘язків за цим Контрактом, якщо таке невиконання було спричинено форс-мажорними чи іншими обставинами (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна та бойові дії, блокада, страйки, дії уряду, включно й будь-які дії, які роблять цей Контракт неприбутковим для Продавця, або унеможливлює його виконання за комерційними принципами), які виходять за межі контролю Сторін, і які мають безпосередній вплив на можливість Сторін виконати зобов‘язання за цим Контрактом, які вказана сторона не змогла уникнути ніякими розумними діями. В цих випадках відповідний період часу для виконання обов‘язків Сторін продовжується на строк дії таких обставин.

  9.1. The Parties shall be relieved from any liability for the non-performance or the inadequate carrying out of their obligations under this Agreement, if such non-performance is a result of force majeure or other  circumstances (fire, flood, earthquake, other natural calamities, war and military operations, blockade, strikes, actions undertaken by a government including any action that renders performance of the Agreement no longer profitable for the Seller or otherwise makes it commercially impracticable) which are beyond the Parties' control, and which have a direct impact on the ability of the Parties to fulfil this Agreement, which the said party could not avoid by any reasonable measure. In these instances the relevant time period for the fulfilment of the Parties’ obligations is extended by the amount of time during which these circumstances existed.
9.2. Сторона, для якої утворилась неможливість виконання зобов‘язань по цьому Контрактом, повинна терміново (але, в будь-якому випадку, не пізніше трьох днів після того, як вона дізналась про виникнення таких обставин) сповістити іншу сторону про початок або припинення таких обставин та надати довідку Торгово-промислової палати України, що є належним підтвердженням існування форс-мажорних обставин.   9.2. The Party which finds itself in circumstances which prevent it from fulfilling its obligations hereunder shall immediately (and in any event not later than three days after becoming aware of such circumstances) inform the other party of the beginning or cessation of such circumstances and present the Certificate issued by the Chamber of Trade and Commerce of Ukraine as the duly confirmation of Force Majeure.
9.3. Будь-яка з Сторін може припинити виконання Контракту протягом періоду прострочення, зумовленого обставинами, передбаченими пунктом 9.1. Контракту, якщо прострочення триває більше ніж 45 (сорок п‘ять) діб.   9.3. During the period of any delay under Clause 9.1 hereto, either Party may terminate the Agreement if any delay in performance caused by the circumstances under Clause 9.1 exceeds 45 (forty five) days.
10. Інші Умови   10. Other Conditions
10.1. Жодна зі Сторін не має права передати свої права і зобов'язання за цим Контрактом третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони.   10.1. Neither Party is entitled to transfer its rights and obligations hereunder to a third Party without the other Party’s previous consent in writing.
10.2. Після підписання даного Контракту всі попередні переговори і переписка між Сторонами пов’язані з Контрактом  розглядаються як такі, що втратили законну силу.   10.2. After signing of the present Contract all previous negotiations and correspondence between the Parties in connection with the Contract shall be considered null and void.
10.3. Усі виправлення і доповнення до даного Контракту мають силу тільки якщо такі виконано в письмовій формі і попередньо погоджені та підписані уповноваженими представниками Сторін.   10.3. All amendments and additions to the present Contract shall be valid only if made out in writing and preliminary agreed and countersigned by the authorised representatives of the Parties.
10.4. Право власності на Товар, проданий згідно з цим Контрактом, а також ризики випадкової втрати і/або збитку Товару, переходять від Продавця Покупцеві у момент, коли на залізничних накладних проставлені печатки ЗС Новосенжари та у момент підписання Сторонами акту(ів) приймання-передачі відповідного об’єму. У разі відмови Покупцем підписати акти приймання-передачі Товару, право власності на Товар переходить від Продавця Покупцеві у момент, коли на залізничних накладних проставлені печатки ЗС Новосенжари.   10.4. The title of the Goods sold under the present Contract as well as all risks of accidental loss and /or damage to the Goods will pass from the Seller to the Buyer at the moment when the railway bills are and at the moment of Parties' countersigning of the Acceptance Reports. In the case the Buyer rejects signing of the Acceptance Report, the title for the Goods shall pass from the Seller to the Buyer at the moment when the railway bills are stamped by the authorities of the loading RWS Novosenzhary.

10.5. Неналежне виконання або невідповідне виконання договірних зобов'язань Продавцем або його представниками, на 100% відшкодовується Продавцем.

Невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань Покупцем або його представниками, на 100% відшкодовується Покупцем.

 

10.5. Failure or improper fulfilment of the contractual obligations of the Seller by the Seller or his representatives shall be 100% borne by the Seller.

Failure or improper fulfilment of the contractual obligations of the Buyer by the Buyer or his representative(s) shall be 100% borne by the Buyer.

10.6. Даний Контракт набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до %ContractDateEnd%р. включно, а в частині виконання фінансових зобов’язань – до повного виконання зобов’язань обома Сторонами.   10.6. The present Contract comes into force from the moment of it’s countersigning by both Parties and shall be valid through to %ContractDateEnd%, and as for the financial obligations – through to the Parties' execution of their obligations in full.
10.7. Цей Контракт підписано у 2 (двох) автентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін. Обидва примірника мають однакову юридичну силу. Юридичну чинність має текст Контракту, викладений українською мовою.   10.7. This Contract is signed in 2 (two) originals, one for each Party. Both originals will be equally juridical. The Ukrainian text of the Contract shall be legally effective.
ПРОДАВЕЦЬ   SELLER
Спільне підприємство “Полтавська газонафтова компанія” (СП ПГНК), зареєстрована в Україні, в особі генерального директора Каунова Т.С., що діє на підставі Статуту.   Joint Venture Poltava Petroleum Company (JV PPC), a company incorporated in Ukraine, in the name of General Director Kaunov T.S., who acts on the basis of its Charter.
Адреса:   Address:

36002 Україна, м. Полтава, вул. Фрунзе 153,

5-й поверх
 

36002, Ukraine, Poltava                     

5th Floor, 153 Frunze Street
Реквізити:   Banking Details:

СП «Полтавська газонафтова компанія»         

36002, Україна, м. Полтава, вул. Фрунзе 153,

5-й поверх                                       

р/р 26008000102000

в/р 26008000102011

в АТ „Каліон Банк Україна”, м. Київ

ОКПО 20041662                                 

МФО 300379

Код платника ПДВ  200416616018

Свідоцтво № 23471210
 

JV Poltava Petroleum Company

36002, Ukraine, Poltava                     

5th Floor, 153 Frunze Street

s/account # 26008000102000

c/a # 26008000102011

JSC “Calyon Bank Ukraine”, Kiev

Code OKPO 20041662

MFO 300379

VAT Code 200416616018

Certificate No 23471210
ПОКУПЕЦЬ   BUYER
Адреса:   Address:
 �nkingDetailsBuyer_Addr%    �nkingDetailsBuyer_Addr_Eng%
Реквізити:   Banking details:

%CompanyLongName%

�nkingDetailsBuyer_Addr%

�nkingDetailsBuyer_Account%

�nkingDetailsBuyer_BankName%

ОКПО �nkingDetailsBuyer_OKPO%

МФО �nkingDetailsBuyer_MFO%

Код платника ПДВ �nkingDetailsBuyer_TaxNumber%

Свiдоцтво № �nkingDetailsBuyer_TaxCertificate%

  %CompanyLongNameEng%

�nkingDetailsBuyer_Addr_Eng%

�nkingDetailsBuyer_Account%

�nkingDetailsBuyer_BankName_Eng%

Code OKPO �nkingDetailsBuyer_OKPO%

MFO �nkingDetailsBuyer_MFO%

VAT Code �nkingDetailsBuyer_TaxNumber%

Certificate № �nkingDetailsBuyer_TaxCertificate%

ПІДПИСИ СТОРІН   SIGNATURES of the PARTIES

Від імені Продавця:

(On behalf of the Seller)
 

Від імені Покупця:  

(On behalf of the Buyer)

Спільне підприємство “Полтавська газонафтова компанія” / Joint Venture Poltava Petroleum Company    

_____________________Каунов T. С.

 

Генеральний директор СП ПГНК

T.S. Kaunov

General Director, JV PPC
   


  
© СП ПГНК, 2007   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2022 by DotNetNuke Corporation