8/14/2022 ..:: Про нас » Про систему » Умови проведення торгів » Типовий контракт на купiвлю скрапленого газу ::.. Реєстрація  Login
 Типовий контракт на купiвлю скрапленого газу Minimize

Договір № %ContractNo%   Contract No. %ContractNo%
%ContractDate% p.   %ContractDate%
Спільне підприємство “Полтавська газонафтова компанія” (СП ПГНК), в особі генерального директора Т.С. Каунова, що діє на підставі Статуту, далі – "Продавець", з однієї сторони   Joint Venture Poltava Petroleum Company (JV PPC), in the name of General Director Timothy Kaunov, who acts on the basis of its Charter, hereafter "Seller" as the one party
та %CompanyLongName%, в особі %CompanyBossName%, що діє на підставі Статуту далі – "Покупець", з другої сторони, (Покупець та Продавець надалі разом ”Сторони”), уклали цей Договір про таке:   and %CompanyLongName%, in the name %CompanyBossNameEng%, who acts on the ground of the Charter, hereafter "Buyer" as the other party, (both the Buyer and Seller hereafter collectively referred to as “The Parties”), have concluded the present Contract as follows:
1. Предмет Договору   1. Subject of Contract
1.1. Продавець за Договором зобов’язаний продати, а Покупець прийняти та оплатити Скраплений Газ (суміш пропану технічного та бутану технічного), далі по тексту „Товар”, який має бути поставлений на умовах FCA згідно норм Incoterms 2000, адреса виробнича база СП ПГНК, с. Соколова Балка Новосанжарського району Полтавської області.   1.1. The Seller hereunder shall be bound to sell and the Buyer to accept and buy the Liquefied Petroleum Gas (mixture of commercial propane and commercial butane) (hereinafter referred to as “The Goods”), which should be delivered FCA under Incoterms 2000, PPC production site, Sokolova Balka, Novy Sanzhary district, Poltava Region.
2. Кількість   2. Quantity
2.1. Продавець постачає партію Товару обсягом до %Goods_Volume% (до %Goods_VolumeWordP1%) метричних тон (далі – мт) +/- 5% на вибір Продавця.   2.1. The Seller shall deliver a lot of the Goods up to %Goods_Volume% (up to %Goods_VolumeWordEng%) metric tons (hereafter mt) +/-5% at Seller’s option.
2.2. Кількість Товару, що поставляється Продав-цем і приймається Покупцем, визначається відпо-відно до супровідних документів (товарно-транспортних накладних).   2.2. The amount of the Goods supplied by the Seller and accepted by the Buyer shall be identified accord-ing to the supporting documents (shipping docu-ments).
2.3. Сторони приймають на себе зобов‘язання щодо своєчасного оформлення та підписання актів приймання-передачі фактично прийнятого Товару, відповідно до супровідних документів (товарно-транспортних накладних), але не пізніше 10 (десяти) числа місяця наступного за місяцем поставки.   2.3. The Parties undertake to timely formalize and countersigning of the Acceptance Reports for the actually accepted the Goods, according to the supporting documents (shipping documents), as within 10 (ten) days of the month following the month of delivery.
2.4. Продавець залишає за собою право зменшувати обсяг поставки Товару в разі зменшення обсягу видобутку Продавця.   2.4. The Seller reserves the right to reduce the scheduled the Goods delivery volume in case of the Seller’s decrease of production.
Приймання Товару по кількості та за якістю здійснюється у відповідності з Інструкцією про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту, затвердженою наказом Мінпалива та енергетики України від 03.06.2002р. № 332, Інструкціями № П-6 від 15.06.1965р., № П-7 від 25.04.1966р. (в частині, що не суперечить Інструкції від 03.06.2002р. № 332).   In terms of quantity and quality the Goods shall be accepted in compliance with the Instruction Concerning the Procedure for Acceptance, Storage, Issue and Accounting of Liquefied Petroleum Gas for Domestic Use and Motor Vehicles approved by the Order of the Ministry of Fuel and Energy of Ukraine # 332 dated 03.06.2002 and Instructions ## P-6 dated 15.06.1965 and P-7 dated 25.04.1966 (insofar as it does not conflict with Instruction # 332 dated 03.06.2002).
3. Якість   3. Quality
3.1. Якість Товару, проданого за даним Договором, має бути специфікована і підтверджена сертифікатом (паспортом) якості, виданим організаціями, що наділені відповідними повноваженнями та повинна відповідати діючим в Україні вимогам ДСТУ 4047-2001 щодо даного виду товару Густина при %GoodsQDensity% Вміст води на масу, %GoodsQWater% Фракційний склад, %GoodsQBreakUpMin%-%GoodsQBreakUpMax%   3.1. The quality of the Goods sold hereunder shall be specified and confirmed by the quality certificate/passport issued by the bodies with respective authorities and comply with the actual requirements of the Ukrainian DSTU 4047-2001 in regard of this type of goods. Density at 20 deg C, kg/m3 %GoodsQDensity% Water content pct mass %GoodsQWater% recovered at 350 deg C %GoodsQDestillTemp%
3.2. В разі необхідності додаткового аналізу якості Товару, що постачається Продавцем Покупцю, витрати на додатковий аналіз якості скрапленого газу несе Покупець.   3.2. If an extra quality analysis of the Goods supplied by the Seller to the Buyer is required, the extra LPG quality analysis costs shall be covered by the Buyer.
4. Час Поставки   4. Time of Delivery
4.1. Продавець виконує поставку Товару, згідно умов цього Договору, з %DeliveryDateStart% по %DeliveryDateEnd%р. включно, до %Goods_Volume% (до %Goods_VolumeWordP1%) метричних тон мт +/-5% на вибір Продавця, за умови своєчасного виконання Покупцем пунктів 4.3 та 6.1. даного Договору та після надання Покупцем довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, технічного паспорта на автотранспортний засіб та калібрувального паспорту на ємності.   4.1. The Seller shall deliver the Goods as per the terms and provisions thereof within the period from %DeliveryDateStart% through %DeliveryDateEnd% in the amount up to %Goods_Volume% (up to %Goods_VolumeWordEng%) metric tons (MT) +/-5% at Seller’s option, provided the Buyer has timely fulfilled provisions of Clauses 4.3 and 6.1 hereof and upon provision by the Buyer of a power of attorney to receive the commodities, a vehicle registration document and a calibration vessel certificate.
4.2. Товар за цим Договором постачається в автоцистернах.   4.2. The Goods under this Contract shall be delivered in tank trucks.
4.3. В разі, якщо кількість відвантаженого товару перевищить попередньо заявлену та пред’явлену Покупцем кількість, Покупець зобов’язаний протягом наступних 2 х банківських днів після отримання товару здійснити доплату до повної вартості товару згідно товарно-транспортних накладних.   4.3. If the amount of dispatched goods exceeds the amount previously nominated and submitted by the Buyer, the Buyer is obliged to effect after-payment to the full value of the goods according to the shipping documents within the next 2 banking days after receipt of the goods.
4.4 Покупець самостійно забезпечує своєчасну подачу автотранспорту відповідно до узгодженого з Продавцем місця, графіку та часу відвантаження.   4.4. The Buyer shall on its own account ensure timely provision of motor transport according to the place, schedule and timing of shipment as agreed with the Seller.
5. Ціна   5. Price
5.1. Ціна Товару, проданого за цим Договором, складає %GoodsPrice% (%GoodsPriceWord%) грн., включаючи ПДВ 20% за одну мт. Сторони підтверджують, що ціна Товару, визначена даним Договором, є звичайною ціною.   5.1. The price for the Goods sold hereunder shall be UAH %GoodsPrice% (%GoodsPriceWordEng%) per mt, VAT 20% inclusive. The Parties confirm that the price for the Goods specified herein shall be a regular price.
6. Платежі   6. Payment
6.1. До %PaymentDate_RrePayment% р. включно Продавець повинен отримати від Покупця 100% передоплату за об’єм %Goods_Volume% (%Goods_VolumeWord%) мт на загальну суму %GoodsPriceTotal% (%GoodsPriceTotalWord%) грн. включаючи ПДВ.   6.1. The Seller should, by %PaymentDate_RrePayment% through, receive 100% pre-payment from the Buyer for %Goods_Volume% (%Goods_VolumeWordEng%) metric tons for the total of UAH %GoodsPriceTotal% (%GoodsPriceTotalWordEng%) VAT inclusive.
6.2. В разі поставки Продавцем Товару в кількості меншої, ніж зазначено у пункті 2.1. Договору, він повинен повернути Покупцеві надмірно сплачені грошові кошти протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі Товару та Акту звіряння взаємних розрахунків.   6.2. In the case the Seller has delivered the Goods in the quantity that is less than that of point 2, Article 2.1, the Seller shall repay to the Buyer the overpaid moneys within 3 (three) banking days from the day of the Acceptance Report and Bilateral Statement of Accounts.
7. Відповідальність сторін   7. Responsibilities of the Parties
7.1. У випадку недопоставки Товару за даним Договором відповідно до пункту 4.1 статті 4 “Час Поставки”, Продавець сплачує Покупцеві штраф за ставкою 0,5% від вартості недопоставленого Товару, за кожний день затримки по- ставки, але не більше, ніж 5% від повної вартості даного Договору.   7.1. In case of short delivery of the Goods sold under the present Contract in accordance with clause 4.1, Paragraph 4 “ Time of Delivery”, the Seller shall pay to the Buyer a penalty at the rate of 0.5% of the value of the Goods not delivered in due course for each day of delay in delivery, but not more than 5% from the total value of the present Contract.
7.2. Претензії щодо якості і/або кількості Товару можуть бути пред’явлені Покупцем Продавцеві протягом 10 (десяти) календарних днів від Дати Поставки у письмовій формі з усіма копіями підтверджуючих документів (в тому числі копії актів якості і/або кількості, виданих Незалежним Інспектором від Торгово - промислової палати).   7.2. Claims both in respect of quality and/or quantity of the Goods can be submitted by the Buyer to the Sellers within 10 (ten) calendar days from the Delivery Date and should be submitted in writing with all copies of confirming documents enclosed (including copies of the quality and/or quantity reports issued by the Independent Inspector from the Chamber of Trade and Commerce).
Якщо претензії не представлені протягом передбаченого періоду часу, право Покупця представляти претензії щодо поставленого Товару вважається втраченим.   If no claims are submitted within the stipulated period of time, the right of the Buyer to present the claim for the delivered Goods shall be considered as null and void.
7.3. Продавець повинен розглянути всі отримані письмові претензії і дати відповідь Покупцеві про їх прийняття або відмову не пізніше десяти календарних днів від дати їхнього одержання.   7.3. The Seller must consider all received claims in writing and reply to the Buyer about its reception or refusal not later than ten calendar days from the date of its reception.
7.4. В разі порушення Покупцем пункту 6.1. Договору, Покупець сплачує на користь Продавця штраф у розмірі 20% від загальної вартості Товару.   7.4. In the case the Buyer breaches clause 6.1. of the Contract, the Buyer shall have to pay to the Seller penalty in amount 20% from the general cost of the Goods.
7.5. У випадку недотримання розділу 6. ”Платежі”, Продавець має право збільшити Ціну Товару. В такому випадку Ціна Товару та Платежі встановлюються за окремою домовленістю між сторонами. У зв’язку з цим Покупець не має права вимагати поставки Товару, оплаченого частково, за Ціною, попередньо встановленою.   7.5. In the case of violation of Chapter 6. "Payments" the Seller shall have the right to increase the Price of the Goods. In this case the Price of the Goods shall be set under the special agreement of the parties. In this connection the Buyer shall have no right to demand the delivery of the partially paid Goods at the Price set preliminarily.
7.6. У випадку порушення термінів, встановлених пунктом 4.4. Договору, Покупець сплачує Продавцеві штраф за ставкою 0,5% від вартості Товару та відшкодовує всі пов’язані з даним фактом збитки.   7.6. In the case of the breach of the terms established by clause 4.4 hereof, the Buyer shall pay the Seller a penalty at the rate of 0.5% of the value of the Goods and compensate for all losses related to this breach.
7.7. У випадку порушення Продавцем умов, встановлених пунктом 4.1 цього Договору (за умови виконання всіх зобов’язань Покупцем відповідно до цього Договору), Покупець повинен надіслати листа з вимогою повернення відповідної суми грошових коштів, а Продавець зобов’язаний повернути грошові кошти Покупцеві протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту підписання Сторонами Акту звіряння взаємних розрахунків.   7.7. In the case of the breach of the terms set by clause 4.1. herein (provided that the Buyer has fulfilled all his obligations hereunder), the Buyer should notify the Seller with a letter of request to return the adequate sum of moneys, and the Seller shall repay to the Buyer the moneys within 3 (three) banking days from the date of the Bilateral Statement of Accounts.
7.8. У разі не виконання або неналежного виконання Покупцем зобов’язань, визначених п.п. 4.3, 6.1 Договору, Продавець звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов’язань з поставки/продажу Товару і має право відмовитися від виконання зобов’язань за даним Договором та ініціювати розірвання Договору.   7.8. In the case of violation or undue fulfilment of obligations by the Buyer stipulated in cl. 4.3.; 6.1. by the Contract the Seller is freed from responsibility for not timely fulfilment of obligations in delivery/sales of the Goods and has the right to refuse fulfilling the obligations as per present Contract and initiate cancelling the Contract.
7.9. В разі відмови від прийняття Товару після повної або часткової оплати, Покупець сплачує Продавцеві штраф у розмірі 20% від загальної суми Товару, що вказана у пункті 6.1. Договору.   7.9. In the case of refusal from taking of the Goods after full or partial payment, the Buyer shall pay to the Seller a penalty, which is 20% from the total value of the Goods, denoted in clause 6.1.
8. Порядок вирішення спорів   8. Procedure for resolving of disputes
8.1. Даний Договір регулюється законодавством України.   8.1. This Agreement shall be governed by the low of Ukraine.
8.2. Сторонами погоджено, що всі суперечності будуть вирішуватись шляхом переговорів. Якщо Сторони не можуть вирішити суперечку шляхом переговорів, таку суперечку буде передано на розгляд господарського суду відповідної юрисдикції.   8.2. The Parties agree that all disputes shall be settled by negotiation. If the Parties fail to resolve the dispute by negotiation, such dispute shall be submitted to and settled by the Ukrainian economic court having adequate jurisdiction under the law of Ukraine.
9. Форс-Мажор   9. Force majeure
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором, якщо таке невиконання було спричинено форс-мажорними чи іншими обставинами (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна та бойові дії, блокада, страйки, дії уряду, включно й будь-які дії, які роблять цей Договір неприбутковим для Продавця, або унеможливлює його виконання за комерційними принципами), які виходять за межі контролю Сторін, і які мають безпосередній вплив на можливість Сторін виконати зобов‘язання за цим Договором, які вказана сторона не змогла уникнути ніякими розумними діями. В цих випадках відповідний період часу для виконання обов’язків Сторін продовжується на строк дії таких обставин.   9.1. The Parties shall be relieved from any liability for the non-performance or the inadequate carrying out of their obligations under this Agreement, if such non-performance is a result of force majeure or other circumstances (fire, flood, earthquake, other natural calamities, war and military operations, blockade, strikes, actions undertaken by a government including any action that renders performance of the Agreement no longer profitable for the Seller or otherwise makes it commercially impracticable) which are beyond the Parties’ control, and which have a direct impact on the ability of the Parties to fulfil this Agreement, which the said party could not avoid by any reasonable measure. In these instances the relevant time period for the fulfilment of the Parties’ obligations is extended by the amount of time during which these circumstances existed.
9.2. Сторона, для якої утворилась неможливість виконання зобов‘язань по цьому Договором, повинна терміново (але, в будь-якому випадку, не пізніше трьох днів після того, як вона дізналась про виникнення таких обставин) сповістити іншу сторону про початок або припинення таких обставин та надати довідку Торгово-промислової палати України, що є належним підтвердженням існування форс-мажорних обставин.   9.2. The Party which finds itself in circumstances which prevent it from fulfilling its obligations hereunder shall immediately (and in any event not later than three days after becoming aware of such circumstances) inform the other party of the beginning or cessation of such circumstances and present the Certificate issued by the Chamber of Trade and Commerce of Ukraine as the duly confirmation of Force Majeure.
9.3. Будь-яка з Сторін може припинити виконання Договору протягом періоду прострочення, зумовленого обставинами, передбаченими пунктом 9.1. Договору, якщо прострочення триває більше ніж 45 (сорок п‘ять) діб.   9.3. During the period of any delay under Clause 9.1 hereto, either Party may terminate the Agreement if any delay in performance caused by the circumstances under Clause 9.1 exceeds 45 (forty five) days.
10. Інформація і конфіденційність   10. Information and confidentiality
10.1. Продавець і Покупець зобов’язуються під час строку дії Договору співробітничати і надавати один одному таку інформацію, яка об’єктивно може бути необхідною Покупцеві і Продавцеві для виконання ними своїх відповідних обов’язків за цим Договором. За умови що така інформація надається добросовісно, ані Продавець, ані Покупець не мають жодних обов’язків стосовно точності будь-якої такої наданої інформації.   10.1. The Seller and the Buyer shall, throughout the term of this Agreement, co-operate and make available to each other such information as may reasonably be required to enable the Buyer and the Seller to perform their respective obligations under this Agreement. Provided that to the extent that such information is given in good faith, neither the Seller nor the Buyer shall have any obligation whatsoever as regards the accuracy of any information so given.
10.2 Умови і положення цього Договору і будь-яка конфіденційна або власна інформація в письмовій, усній або електронній формі, яку Сторона одержує від іншої Сторони за цим Договором вважаються конфіденційними ще протягом трирічного строку після закінчення строку або припинення цього Договору. Інформація не підлягає розкриттю жодній Особі, ані повністю, ані частково, Стороною, що одержує її відповідно до цього Договору (“Одержуюча Сторона”), без попередньої письмової згоди Сторони, що розкриває її відповідно до цього Договору (“Розкриваюча Сторона”).   10.2. The terms and conditions of this Agreement and any confidential or proprietary information in written, oral or electronic form which a Party obtains from the other Party pursuant to this Agreement (such terms and conditions and information together comprising “Information”) shall be treated as confidential until three (3) years after this Agreement has expired or terminated. Information shall not be disclosed to any Person, in whole or in part, by a Party receiving it under this Agreement (a “Receiving Party”), without the prior written consent of the Party disclosing it under the terms of this Agreement (a “Disclosing Party”).
10.3. Одержуюча Сторона не зобов’язана отримувати попередню згоду від Розкриваючої Сторони для розкриття Інформації, яка:   10.3. No Receiving Party shall be required to obtain the prior consent of the Disclosing Party in respect of the disclosure of Information which:
(1) на час її розкриття за цим Договором є загальнодоступною відповідно до вимог діючого законодавства України, крім випадків порушення цього Договору;   (1) at the time of its disclosure hereunder is generally available to the public under the current law of Ukraine, other than by reason of a breach of this Agreement;
(2) законно придбана в майбутньому Одержуючою Стороною, без обов’язку збереження таємниці, у Особи, яка не є стороною цього Договору.   (2) is subsequently lawfully acquired by the Receiving Party without binder of secrecy from a Person who is not a party to this Agreement.
10.4. Одержуюча Сторона не зобов’язана отримувати попередню згоду Розкриваючої Сторони для розкриття Інформації:   10.4. No Receiving Party shall be required to obtain the prior consent of the Disclosing Party in respect of the disclosure of Information:
(1) директорам, посадовим особам і працівникам Одержуючої Сторони – виключно для виконання умов цього Договору;   (1) to directors, officers and employees of the Receiving Party exclusively for the purpose of performance hereof;
(2) власникові такої Одержуючої Сторони;   (2) to the owner of such Receiving Party;
(3) особам, які надають професійні послуги такій Одержуючій Стороні – виключно для виконання умов цього Договору;   (3) to persons professionally engaged by such Receiving Party exclusively for the purpose of performance hereof;
(4) (за умови що будь-який потенційний кредитор, інвестор або правонаступник спочатку погоджується в письмовій формі перед такою Стороною взяти на себе зобов’язання із збереження конфіденційності, що є не менш суворими, ніж передбачені в цій Статті 10, та за умови, що Одержуюча Сторона докладає розумних зусиль для забезпечення виконання таких умов) відповідно до або у зв’язку із:   (4) (subject to any proposed lender, investor or assignee first agreeing in writing with such Party to be bound by confidentiality provisions that are no less stringent than those contained in this Clause 10 and provided that the Receiving Party shall use reasonable efforts to secure compliance with such provisions) pursuant to or in connection with:
(a) фінансуванням діяльності такої Сторони, передбаченої в цьому Договорі; і   (a) the financing of such Party’s operations contemplated herein; and
(б) будь-якою потенційною добросовісною уступкою всіх або частини прав або зобов’язань Сторони за цим Договором;   (b) any potential bona fide assignment of all or part of a Party’s rights or obligations under this Agreement;
(5) розкриття якої відповідно до вимог діючого законодавства України є обов’язковим або вимагається на законних підставах відповідно до будь-якого законодавчого, адміністративного, судового або іншого юридичного процесу, обов’язкового для Одержуючої Сторони; або   (5) which disclosure pursuant to the law of Ukraine is required or requested legally in accordance with any legislative, administrative, judicial or other legal process binding upon the Receiving Party; or
(6) розкриття якої вимагається за правилами та положеннями будь-якої фондової біржі, на якій зареєстровані акції Одержуючої Сторони або акції будь-якої з її Аффілійованих Осіб, за умови що до здійснення розкриття такої Інформації Одержуюча Сторона узгодить з іншою Стороною і надасть такій Стороні проект розкриття інформації і причини розкриття такої інформації;   (6) which is required to be disclosed by the rules and regulations of any stock exchange on which the Receiving Party’s shares or the shares of any of its Affiliates are listed provided that prior to making such disclosure the Receiving Party shall agree with the other Party and supply that Party with a copy of the draft disclosure and the reasons why it is required to be so disclosed;
за умови, що   provided that
(і) будь-яке розкриття Інформації Одержуючою Стороною, крім випадків, передбачених у Статті 10.4(5) і (6), повинне бути виправдане розумною необхідністю з боку будь-якої Особи, якій вона розкривається,   (і) any disclosure of Information by a Receiving Party other than pursuant to Clauses 10.4 (5) and (6) must be justified by a reasonable need-to-know on the part of any Person to whom the disclosure is made,
(ii) у випадках, передбачених у Статті 10.4(1), (2) і (3), Одержуюча Сторона зобов’язана докладати розумних зусиль для обмеження такого розголошення, і   (ii) in the case of Clauses 10.4 (1), (2) and (3) the Receiving Party shall use reasonable efforts to limit such disclosure, and
(iii) від Осіб, згаданих у Статті 10.4(3), така Сторона повинна вимагати дати зобов’язання в письмовій формі щодо збереження конфіденційності такої Інформації та за умови, що така Сторона докладе розумних зусиль для забезпечення дотримання таких зобов’язань.   (iii) Persons referred to in Clause 10.4 (3) shall be required by such Party to undertake in writing to keep such Information confidential and provided further that such Party shall use reasonable efforts to secure compliance with such undertaking.
11. Інші Умови   11. Other Conditions
11.1. Жодна зі Сторін не має права передати свої права і зобов’язання за цим Договором третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони.   11.1. Neither Party is entitled to transfer its rights and obligations hereunder to a third Party without the other Party’s previous consent in writing.
11.2. Після підписання даного Договору всі попередні переговори і переписка між Сторонами пов’язані з Договором розглядаються як такі, що втратили законну силу.   11.2. After signing of the present Contract all previous negotiations and correspondence between the Parties in connection with the Contract shall be considered null and void.
11.3. Усі виправлення і доповнення до даного Договору мають силу тільки якщо такі виконано в письмовій формі і попередньо погоджені та підписані уповноваженими представниками Сторін.   11.3. All amendments and additions to the present Contract shall be valid only if made out in writing and preliminary agreed and countersigned by the authorised representatives of the Parties.
11.4. Право власності на Товар, проданий згідно з цим Договором, а також ризики випадкової втрати і/або збитку Товару, переходять від Продавця Покупцеві у момент підписання товарно-транспортних накладних на відпущений об’єм уповноваженим представником Покупця та у момент підписання Сторонами акту(ів) приймання-передачі відповідного об’єму. У разі відмови Покупцем підписати акти приймання-передачі Товару, право власності на Товар переходить від Продавця Покупцеві у момент підписання товарно-транспортних накладних на відпущений об’єм уповноваженим представником Покупця.   11.4. The title to the Goods sold hereunder, as well as all risks of accidental loss and / or damage to the Goods will pass from the Seller to the Buyer at the moment the authorized Buyer’s representative signs waybills for the volume sold and the Parties countersign the Acceptance Reports. In case the Buyer rejects signing the Acceptance Report, the title to the Goods shall pass from the Seller to the Buyer at the moment the authorized Buyer’s representative signs the waybills for the volume sold.
11.5. Неналежне виконання або невідповідне виконання договірних зобов’язань Продавцем або його представниками, на 100% відшкодовується Продавцем.   11.5. Failure or improper fulfilment of the contractual obligations of the Seller by the Seller or his representatives shall be 100% borne by the Seller.
Невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань Покупцем або його представниками, на 100% відшкодовується Покупцем.   Failure or improper fulfilment of the contractual obligations of the Buyer by the Buyer or his representative(s) shall be 100% borne by the Buyer.
11.6. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 31.12.2011р. включно, а в частині виконання фінансових зобов’язань – до повного виконання зобов’язань обома Сторонами.   11.6. The present Contract comes into force from the moment of it’s countersigning by both Parties and shall be valid through to 28.10.2010, and as for the financial obligations – through to the Parties’ execution of their obligations in full.
11.7. Цей Договір підписано у 2 (двох) автентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін. Обидва примірника мають однакову юридичну силу. Юридичну чинність має текст Договору, викладений українською мовою.   11.7. This Contract is signed in 2 (two) originals, one for each Party. Both originals will be equally juridical. The Ukrainian text of the Contract shall be legally effective.
11.8. Сторони підтверджують, що вони є Платниками податку на прибуток згідно Розділу III Податкового Кодексу України.   11.8. The Parties confirm that they are profit tax payers under Chapter III of the Tax Code of Ukraine.
     
ПРОДАВЕЦЬ   SELLER
Спільне підприємство “Полтавська газонафтова компанія” (СП ПГНК), зареєстрована в Україні, в особі генерального директора Каунова Т.С., що діє на підставі Статуту.   Joint Venture Poltava Petroleum Company (JV PPC), a company incorporated in Ukraine, in the name of General Director Kaunov T.S., who acts on the basis of its Charter.
Адреса:   Address:
36002 Україна, Полтава, вул. Фрунзе 153, 5-й поверх   36002, Ukraine, Poltava 5th Floor, 153 Frunze Street
Реквізити:   Banking Details:
СП «Полтавська газонафтова компанія» 36002 Україна, Полтава, вул. Фрунзе 153, 5-й поверх р/р 26008000102000 в/р 26008000102011 в ПАТ „КІБ Креді Агріколь”, м. Київ ЄДРПОУ 20041662 МФО 300379 Код платника ПДВ 200416616018 Свідоцтво № 23471210   JV Poltava Petroleum Company 36002, Ukraine, Poltava 5th Floor, 153 Frunze Street s/account # 26008000102000 c/a # 26008000102011 at PJSC “CIB Credit Agricole”, Kyiv Code EDRPOU 20041662 MFO 300379 VAT Code 200416616018 Certificate No 23471210
     
ПОКУПЕЦЬ   BUYER
%CompanyLongName%   %CompanyLongNameEng%
___________________________________________   ___________________________________________
Адреса:   Address:
%BankingDetailsBuyer_Addr%   %BankingDetailsBuyer_Addr_Eng%
Реквізити:   Banking details:
%CompanyLongName%
%BankingDetailsBuyer_Addr%
р/р %BankingDetailsBuyer_Account%
%BankingDetailsBuyer_BankName%
ЄДРПОУ %BankingDetailsBuyer_ERDPOU%
МФО %BankingDetailsBuyer_MFO%
ІПН %BankingDetailsBuyer_TaxNumber%
Свiдоцтво № %BankingDetailsBuyer_TaxCertificate%
  %CompanyLongNameEng%
%BankingDetailsBuyer_Addr_Eng%
c/a %BankingDetailsBuyer_Account%
%BankingDetailsBuyer_BankName_Eng%
EDRPOU %BankingDetailsBuyer_ERDPOU%
MFO %BankingDetailsBuyer_MFO%
ІPN %BankingDetailsBuyer_TaxNumber%
Certificate № %BankingDetailsBuyer_TaxCertificate%
ПІДПИСИ СТОРІН   SIGNATURES of the PARTIES
Від імені Продавця: (On behalf of the Seller)   Від імені Покупця: (On behalf of the Buyer)
Спільне підприємство “Полтавська газонафтова компанія” / Joint Venture Poltava Petroleum Company   %CompanyLongNameEng%
_____________________Каунов T. С. Генеральний директор СП ПГНК T.S. Kaunov General Director, JV PPC   _____________________%CompanyBossName% %CompanyBossPost% (%CompanyBossNameEng% %CompanyBossPostEng%)

  
© СП ПГНК, 2007   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2022 by DotNetNuke Corporation